Reglement

Jury Reglement Lochemse Sportprestaties

gemeente Lochem – Sportraad Lochem

Artikel 1:

Ieder jaar wordt in het eerste kwartaal door de Sportraad Gemeente Lochem een Sportverkiezing georganiseerd, waarbij de Sportman, de Sportvrouw, het Sporttalent, de Sportploeg en de Jeugdsportploeg van het voorgaande jaar wordt gekozen. Ook wordt er sinds 2013 een Publieksprijs uitgereikt. Sinds 2015 wordt er ook een prijs uitgereikt voor de Vrijwilliger van het Jaar.


SAMENSTELLING JURY

Artikel 2:

 • De verkiezing geschiedt door een jury, welke uit minimaal vijf en maximaal 7 personen bestaat.
 • De voorzitter van de jury maakt deel uit van het bestuur van de Sportraad Lochem.
 • Juryleden worden door het bestuur van de Sportraad Lochem gevraagd en benoemd.
 • Als jurylid zijn bij voorkeur benoembaar: inwoners van de Gemeente Lochem of personen die werkzaam zijn in de Gemeente Lochem. Zij moeten binding hebben met de sport in de Gemeente Lochem en deze een zeer warm hart toedragen en er wordt een onafhankelijk oordeel van hen verwacht.
 • Bij een (zeer) persoonlijke betrokkenheid kunnen juryleden af zien van een oordeel.
 • Juryleden worden geacht minimaal drie jaar zitting te hebben in de jury.
 • Voor het invullen van vacatures worden nieuwe kandidaten door andere juryleden, de werkgroep van de Sportverkiezingen of bestuur van de Sportraad Lochem voorgesteld.


VOORWAARDEN DEELNEMING

Artikel 3:

 • Voor een prijs bij de in artikel 1 bedoelde verkiezingen kunnen in aanmerking komen personen, en ploegen/teams die bijzondere prestaties in de door hen beoefende sport hebben geleverd.
 • De prestatie is geleverd tussen 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
 • De voorgedragen individuele kandidaten hebben de prestaties bij voorkeur individueel behaald.
 • Prestaties als onderdeel van een team, die de individuele kandidaten hebben behaald, zijn daarnaast ook toegestaan.
 • Voorgedragen individuele kandidaten moeten in het betreffende kalenderjaar inwoner zijn van de Gemeente Lochem. Indien de individuele kandidaat is verhuisd in het betreffende kalenderjaar is het essentieel dat de kandidaat ten tijde van de prestatie in ieder geval inwoner was van de Gemeente Lochem. Deze regel geldt niet voor studenten die tijdelijk buiten de gemeente Lochem wonen.
 • Een voorgedragen individuele kandidaat die woonachtig is in de Gemeente Lochem maar en prestatie geleverd heeft als lid van een vereniging buiten de gemeente Lochem kan dus ook worden voorgedragen.
 • Voor ploegen geldt dat zij onderdeel uitmaken van een sportvereniging, die gevestigd is in de Gemeente Lochem.
 • De enige uitzondering op bovenstaande regels is als een sport nergens in de gemeente wordt aangeboden en een (bijna) voltallig team bestaat uit inwoners van de gemeente Lochem. Dan mag een vereniging alsnog een jeugdsportploeg of volwassen sportploeg aanmelden. Het gaat daarbij om sporten die minder voorkomen of niet voorkomen in de Gemeente Lochem. Uiteindelijk beslist de jury of zij vindt dat de prestatie mee kan doen en in aanmerking kan komen voor een prijs bij de Sportverkiezing Gemeente Lochem.
 • De voorgedragen individuele kandidaten zijn op de datum van de prestatie, van het betreffende kalenderjaar, minimaal 18 jaar voor de volwassen prijzen. En nog geen 18 jaar voor de jeugdprijzen.
 • De voorgedragen ploegen hebben een maatgevende prestatie geleverd in de junioren (voor de jeugdsportploeg) of senioren competitie (voor de volwassen sportploeg) geleverd.
 • De prestatie is behaald volgens de regels van de desbetreffende sport en de desbetreffende regionale of landelijke overkoepelende sportbond. Deze sportbond is bij voorkeur aangesloten bij NOC*NSF.


PRIJZEN

Artikel 4:

De jury doet een uitspraak over de volgende toe te kennen prijzen:

 • Sportman: eerste prijs.
 • Sportvrouw: eerste prijs.
 • Sporttalent: eerste prijs.
 • Jeugdsportploeg: eerste prijs.
 • Sportploeg: eerste prijs.
 • Vrijwilliger van het jaar.

Nb. Een sporttalent en jeugdsportploeg kunnen deze prijs niet 2 jaar achtereen toegekend krijgen.
Een vrijwilliger kan slechts eenmaal de titel Sportvrijwilliger van het Jaar krijgen

 • De jury zorgt ervoor dat de genomineerden zijn vastgesteld minimaal 14 dagen vóór de datum waarop uitreiking van de prijzen plaatsvindt.
 • De jury beslist of, en zo ja wanneer, de namen van de genomineerden via de pers bekendgemaakt worden. De jury draagt er zorg voor dat de afvallers op tijd worden geïnformeerd dat zij niet genomineerd zijn.
 • De jury nomineert de kandidaten voor de prijs Vrijwilliger van het Jaar. De winnaar wordt bepaald door een online stemming.
 • De winnaar van de publieksprijs en Vrijwilliger van het Jaar wordt duidelijk via de gegevens die bij de webmaster van de sportverkiezingen binnen komen. De jury noch de werkgroep heeft hier inspraak in.
 • De definitieve uitslag in de diverse categorieën wordt bekendgemaakt op de finaleavond waarop de prijzen worden uitgereikt.


JURERING

Artikel 5:

 • De leden van de jury plegen over het totaal van de in het betreffende jaar geleverde prestaties uitvoerig overleg. Zij stellen zich zo goed mogelijk op de hoogte en kunnen daarbij putten uit de door de verenigingen beschikbaar gestelde informatie, uit perspublicaties en mogelijk uit andere bronnen.
 • Indien zij dit wenselijk vinden, winnen zij zelf nadere informatie in.
 • De vergadering van de jury mag slechts doorgang vinden indien meer dan de helft van het aantal juryleden aanwezig is.

Artikel 6:

De jury kan, indien de resultaten daar aanleiding toegeven, besluiten het aantal prijzen te beperken.


BEOORDELINGSCRITERIA

Artikel 7:

 • Bij de beoordeling en vergelijking van de geleverde sportprestaties houdt de jury zoveel mogelijk rekening met de volgende wegingsfactoren:
 • Bij vergelijking van kampioenschappen in dezelfde soort sport worden de prestaties als volgt gewogen:
  Olympisch>Wereld>Europees>Nationaal>Regionaal>Plaatselijk.
 • Bij vergelijking van kampioenschappen in verschillende sporten wordt mede gelet op de verschillen tussen die sporten en de relatieve zwaarte.
 • Een reeks van prestaties kan in de afweging leiden tot een hogere score dan een enkelvoudige prestatie op een hoger niveau.
 • Bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld deelname aan sterk bezette wedstrijden in vergelijking met weinig deelname of een matig niveau, kunnen van invloed op de jurering zijn.


STEMMING

Artikel 8:

 • De jury tracht zoveel mogelijk met unanimiteit van stemmen tot een beslissing te komen.
 • Schriftelijke stemming vindt alleen plaats op verzoek van één of meer van de juryleden.
 • De absolute meerderheid van stemmen is bepalend.
 • Indien de stemmen staken door afwezigheid van een jurylid, dan wordt getracht in een volgende vergadering alsnog met het volledige aantal juryleden te beraadslagen. Indien dit niet mogelijk is en in het geval dat de stemmen staken door onthouding van stemming van een jurylid, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.


JURYRAPPORT

Artikel 9:

 • Per categorie wordt door de jury een juryrapport opgemaakt, waarin de overwegingen worden vermeld, welke hebben geleid tot de nominatie en toekenning van de prijzen.
 • De juryrapporten worden tijden de Sportavond voorgelezen bij het bekendmaken van de prijswinnaars. Dit voorlezen geschiedt door degene die de prijs uitreikt. De originele juryrapporten worden ter beschikking gesteld van de prijswinnaars.
 • De in de slotvergadering door de jury genomen besluiten zijn bindend.

Artikel 10:

Wijziging en/of aanvulling van dit reglement kan plaatsvinden in overleg tussen het bestuur van de Sportraad en de zittende jury.

Reacties zijn gesloten.