Privacy beleid Sportraad Lochem

De Sportraad Lochem hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
De Sportraad Lochem doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Sportraad Lochem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Eén en ander betekent:
– Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
– Verwerking van de persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt;
– Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
– Het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
– Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, wij wijzen hierop en respecteren deze.

De Sportraad slaat de volgende gegevens op:

Ledenadministratie:
– Algemene gegevens van de leden, te weten; naam, adres, telefoon, e-mail, website en KvK nummer (indien van toepassing).
– N.a.w. -gegevens, telefoonnummer en e-mail van voorzitter en secretaris.
De gebruikte gegevens staan in te zien op de website op het aanmeldingsformulier.

Financiële administratie:
-N.a.w. -gegevens van de sponsoren.

Sportverkiezingen:
– De namen en e-mailadressen van de stemmers; deze worden uitsluitend gebruikt om de geldigheid van de uitgebrachte stemmen te controleren.
Binnen een maand na de verkiezingsavond worden deze gegevens uit het systeem verwijderd.

Als Sportraad Lochem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Laatst aangepast op zaterdag 09 februari 2019 14:07

Reacties zijn gesloten.